Publicador de continguts

Convocatòria borsí de feina temporal d'operaris/es de cementeris i funerària EFM 2022

Es convoca borsí de feina temporal d'operaris/es de cementeris i funerària de l'Empresa Funerària Municipal, S.A.

Tota la documentació (original i fotocòpia) s'ha de presentar al Registre de l'EFM (Departament de Secretaria 1er pis del Tanatori de Son Valentí, Camí de Jesús, 2 de Palma) de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Data inici dia 03 de gener de 2022 i data límit de presentació de sol·licituds dia 12 de gener de 2022 a les 14 hores. L'EFM no realitzarà fotocòpies de la documentació a entregar.

07/02/2022. Es publiquen els llistats provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, per les borses de feina temporal d'operaris/ies de funerària i cementiri. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes finalitza el dia 10/02/2022 a les 14:00 h. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - Horari: 09:00 a 14:00h -07011 Palma)

23/02/2022. Es publiquen els llistats definitius de persones admeses i excloses, amb la causa d'exclusió, per les borses de feina temporal d'operaris/ies de funerària i cementiri. Durant el mes de març es té previst realitzar l'examen teòric, segons disponibilitat d'espai i amb la major celeritat possible. I a finals de març o principis d'abril la prova pràctica. Tan aviat es disposin de les dates es publicaran a aquesta pàgina web.

24/02/2022 Convocatòria de prova teòrica, de la borsa de feina temporal d'operaris/ies de funerària i cementiri de l'EFMSA, pel proper dia 10 de març a les 9 hores a l'escola municipal de formació. Carrer de Son Dameto, 1, 07013 Palma, Illes Balears.

24/02/2022 Convocatòria de prova pràctica, de la borsa de feina temporal d'operaris/ies de cementiri de l'EFMSA, pel proper dia 25 de març a les 9 hores al Tanatori de Son Valentí. Camí Jesús, 2, 07011 Palma, Illes Balears.

24/02/2022 Convocatòria de prova pràctica, de la borsa de feina temporal d'operaris/ies de funerària de l'EFMSA, pel proper dia 28 de març a les 9 hores al Tanatori del Bon Sosec. MA-13A, Carretera Palma-Inca km 7.5, 07141 Marratxí,

11/03/2022. Els resultats provisionals (juntament amb les respostes correctes) de l'examen teòric, de la borsa de feina temporal d'operaris/ies de funerària i de cementiri, es publiquen a la web de l'EFMSA i es tindran 3 dies laborables (11, 14 i 15 de març), per a revisió i reclamació. El lloc serà al Tanatori de Son Valentí, primera planta. L'horari serà de 9 a 14hores, baix cita prèvia, que s'haurà de sol·licitar per correu electrònic (nieves.gimenez@efm.es) i s'atorgaran hores concertades per realitzar la revisió. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

17/03/2022 Els resultats definitius de l'examen teòric, de la borsa de feina temporal d'operaris/ies de funerària i de cementiri, es publiquen a la web de l'EFMSA.

23/03/2022 Concreció horària de la convocatòria de prova pràctica, de la borsa de feina temporal d'operaris/ies de cementiri de l'EFMSA, pel proper dia 25 de març a les 9 hores al Tanatori de Son Valentí. Camí Jesús, 2, 07011 Palma, Illes Balears.

28/03/2022 Els resultats provisionals, de la prova pràctica de la borsa de feina temporal d'operaris de funerària i cementiri, es publiquen a la web de l'EFMSA i es tindran 3 dies laborables (29, 30 i 31 de març), per a revisió i reclamació. El lloc sirà al Tanatori de Son Valentí (Camí de Jesús, 2, Palma). L'horari serà de 9 a 14 hores, baix cita prèvia, que s'haurà de sol·licitar per correu electrònic (nieves.gimenez@efm.es) i s'atorgaran hores concertades per realitzar la revisió. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

05/04/2022 Transcorregut el termini de tres dies laborables per la revisió i reclamació dels exàmens pràctics d'operari/ies de funerària i cementiri, es publiquen els resultats definitius. Pròximament es valoraran els mèrits aportats i es publicarà la referida valoració.

08/04/2022 Conclosa la revaloració dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'operaris/ies de cementiri i funeraria, es publica la revaloració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació. El lloc de presentació de la referida reclamació, única i exclusivament, serà el registrede l'EFM (Dpt. de Secretaria, El lloc serà al Tanatori de Son Valentí, primera planta. L'horari serà de 9 a 14hores. Per realitzar la revisió, s'haurà de sol·licitar per correu electrònic (nieves.gimenez@efm.es) i s'atorgaran hores concertades. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

29/04/2022 Conclòs el termini per a revisió i reclamació de la valoració de mèrits, dels aspirants al borsí d'operaris/ies de funerària, es publica la valoració definitiva dels mateixos. 

29/04/2022 Conclòs el termini per a revisió i reclamació de la valoració de mèrits, dels aspirants al borsí d'operaris/ies de cementiri, es publica la valoració definitiva dels mateixos.

29/04/2022 Es publica el llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris/ies funerària. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació. 

29/04/2022 Es publica el llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris/ies cementiri. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació. 

30/06/2023 D'acord amb l'article 31.5 del Conveni Col·lectiu de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (en endavant, l’EFMSA), es concedeix un termini de tres dies hàbils (3/07/2023, 4/07/2023 i 5/07/2023), a totes les persones integrants del llistat definitiu del borsí de feina temporal (administratius/ves, operaris/ies de funerària i operaris/ies de cementeri) per tal que aportin la documentació pertinent (documentació prevista a la Fase 2. Mèrits de la corresponent convocatòria de proves per fer la rebaremació anual). S’ha d’entregar original i còpia dels mèrits nous a presentar, juntament amb un escrit detallant aquests mèrits que se presenten. Còpies i escrit detallat per a cada convocatòria. El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis, 07011 Palma - Horari: 09:00 a 14:00h).

26/07/23 Es publiquen els llistats provisionals de la rebaremació de les borses de treball temporal d'operaris/es de funerària i operaris/es de cementiri i es concedeixen 3 dies hàbils (fins al 31.07.23) per sol•licitar la seva revisió i/o reclamació.
1.    Reclamació: haurà de presentar-se un escrit (exclusivament, en el registre de l’EFM -Dpt. de Secretaria- Tanatori de Son Valentí, 1a planta. Horari: 9 a 14h) en el qual s'exposin les raons en què es basa la petició.
2.    Revisió: s'haurà de sol•licitar cita per correu electrònic (nieves.gimenez@efm.es) i s'atorgaran hores concertades.
Tant la reclamació, com la revisió, hauran de sol•licitar-se dins dels 3 dies hàbils següents a aquesta publicació (fins al 31.07.23)
Transcorregut el termini indicat, es publicaran els resultats definitius.

27/10/23 Es publiquen els llistats definitius de la rebaremació de les borses de treball temporal d'operaris/es de funerària i operaris/es de cementiri.

30/11/23 Puntuacions definitives després de rebaremació de mèrits - Operari Funerària

30/11/23 Puntuacions definitives després de rebaremació de mèrits - Operari Cementeri

Documents

Bases borsa de feina temporal operaris 2022.pdf Sol·licitud borsa feina oficial operaris-es.pdf Decret 11-2018.pdf Reglament Cementeris.pdf Estatuts EFMSA.pdf Llistat provisional de persones admeses i excloses - cementeri.pdf Llistat provisional de persones admeses i excloses - funenària.pdf Llistat definitiu de persones admeses i excloses - cementeri.pdf Llistat definitiu de persones admeses i excloses - funerària.pdf Examen teòric per operaris-ies.pdf Resultat provisional de les proves teòriques dels aspirants APTES i NO APTES del borsí de feina temporal d'operaris-ies.pdf Resultat definitiu de les proves teòriques dels aspirants APTES i NO APTES del borsí de feina temporal d'operaris-ies.pdf orari examen pràctic cementeri.pdf Llistat provisional proves practiques operari-ies cementeri.pdf Llistat provisional proves practiques operari-ies funeraria.pdf Resultats definitius dels exàmens pràctics d'operari-ia de funeraria.pdf Resultats definitius dels exàmens pràctics d'operari-ies de cementeri.pdf Llistat provisional mèrits operaris cementiri.pdf Llistat provisional mèrits operaris funeraria.pdf Listat definitiu mèrits dels aspirants al bosrí d'operaris-ies de cementeri.pdf Llistat definitiu mèrits dels aspirants al borsí d'operaris-ies de funerària.pdf Llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris-ies cementeri.pdf Llistat provisional - rebaremacio 2023 - borsí operari cementeri.pdf Llistat provisional - rebaremacio 2023 - borsí operari funeraria.pdf Llistat definitiu de valoració de mèrits - rebaremació CEMENTERI.pdf Llistat difinitiu de valoració de mèrits - rebaremació FUNERARIA.pdf 30.11.23 Puntuacions definitives després de rebaremació de mèrits - Operari Cementeri.pdf 30.11.23 Puntuacions definitives després de rebaremació de mèrits - Operari Funerària.pdf

Data darrera modificació: 30 de novembre de 2023