Publicador de contenidos

Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de quatre places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe)

El Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal SA, en la sessió de dia 15 de novembre de 2022, va aprovar les bases que s'adjunten i que regiran el procés de selecció de personal, mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 4 places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe), que articula el procés d'estabilització contemplat a les disposicions adissionals 6º i 8º de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

El plazo para presentar solicitudes finalizará el próximo día 16/12/22 a las 14:00 h.

S'ha detectat un error material en les bases en relació al lliurament de la documentació.
El text ha de ser aquest:
"El lliurament de la sol·licitud i fulla d'autobaremació es realitzarà en les oficines situades a Palma, Camí Jesús núm. 2, Primera Planta, de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres o telemàticament al següent correu electrònic: estabilitzacio@efm.es"

16/02/23 - Se publican las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con la causa de exclusión. El plazo de presentación de alegaciones finaliza día 21/02/23 a las 14:00h. El lugar de presentación será el registro de la EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 piso - Horario: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma)

24/02/23 Se publican las listas definitivas de personasadmitidas y excluidas, con la causa de exclusión.

23/03/23 - Se publican las listas provisionales de méritos. El plazo de presentación de alegaciones finaliza el día 28/03/23 a las 14:00h. El lugar de presentación será el registro de la EFM (Dpto. de Secretaria, Camino de Jesús, 2 1 piso - Horario: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma)

10/05/23 Se publican las listas definitivas de méritos y se otorga un plazo de 7 días naturales para presentar, según indican las bases, la documentación que acredite fehacientemente los datos declarados en el impreso de solicitud y en el impreso de autobaremación (requisitos de acceso y documentación acreditativa de los méritos), el fraude de la cual determina la exclusión del proceso y la consideración de no haber participado, además de las responsabilidades legales que se deriven.

El lugar de presentación será el registro de la EFM (Dpto. de Secretaría, Camino de Jesús, 2 - 1 piso - Horario: 09:00 a 14:00h - 07011 Palma).
Se tendrá que presentar una relación detallada de la documentación que se aporta, indicando el número de registro que se le adjudicó cuando presentó la solicitud.
Presentar original y copia de la documentación, puesto que no se harán fotocopias.
El plazo de presentación de documentación finaliza el día 17/05/23 a las 14:00 h.

Fecha última modificación: 1 de junio de 2023