Publicador de continguts

Convocatòria oferta de feina 2018

Tota la documentació (original i còpia) s'ha de presentar al Registre de l'EFM, Departament de Secretaria (Camí de Jesús, 2 - Tanatori de Son Valentí, 1r pis) de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 h. Data límit per presentar sol·licituds 19/06/18 a les 14 h.

En data 08/08/2018 es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos (no de merits) del Borsí de feina temporal d'Administratiu i Operari 2018. El termini de presentació de la documentació preceptiva per esmenar errors o defectes finalitza el dia 13/08/2018 a les 14:00 h. El lloc de presentació de l'esmentada documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - 07011 Palma)

En data 12/03/2019 es publiquen les llistes definitives d'admesos i exclosos per fer la prova teòrica per accedir a la borsa d'oficial administratiu/va, convocada per dia 22 de març a les 16 hores en les dependències de la Policia Local de Sant Ferrán (Carrer de Son Dameto, 1, 07013 Palma) La durada de la prova és de 90 minuts.

I també s'han publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos per fer la prova teòrica per accedir a la borsa d'operari/a, convocada per dia 22 de març a les 18 hores en les dependències de la Policia Local de Sant Ferrán (Carrer de Son Dameto, 1, 07013 Palma) La durada de la prova és de 60 minuts.

27/03/2019 Els resultats provisionals es publiquen a la web de l'EFM i es tindràn 3 dies laborables, per a revisió i reclamació. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius. Las persones que superen la prova teòrica, passen a la següent fase, de prova pràctica. 29/03/2019 Els llistats de resultats provisionals s'han revisat, donat que alguns números del Document Nacional d'Identitat d'alguns candidats no coincidien. Es publiquen de nou a la web de l'EFM i es tindran 3 dies laborables, per a revisió i reclamació. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius. Les persones que superin la prova teòrica, passen a la següent fase, de prova pràctica.09/04/2019 Els exàmens teòrics han estat revisats d'ofici per l'Empresa Funerària Municipal, S.A. donat que de les revisions efectuades s'ha detectat que l'empresa externa que ha realitzat la correcció ha comès errades. Per tant, es publiquen de nou els llistats de resultats provisionals a la web de l'EFM i es tindran 3 dies laborables, per a revisió i reclamació. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius. Les persones que superin la prova teòrica, passen a la següent fase, de prova pràctica.

12/04/2019 Transcorregut el termini de tres dies laborables per la revisió i reclamació dels exàmens teòrics, es publiquen els resultats definitius. Próximament es comunicarà la data de la prova pràctica.

16/04/2019 prova pràctica (informàtica) per accedir a la borsa d'administratius/ves, convocada per divendres 17 de maig a les 9 o 10 hores (mirar llistat publicat) en les dependències del Tanatori de Son Valentí, primera planta, (Camí Jesús, 2, 07011 Palma). La durada de la prova és de 60 minuts.

29/04/2019 Informem que la prova pràctica per accedir a la borsa d'operari/a cementiris, convocada per l'Empresa Funerària Municipal de Palma SA, es realitzarà dia 29 de maig de 2019 a les 9 hores en les dependències del Tanatori de Son Valentí (Camí de Jesús, 2 07011 Palma). Els aspirants seràn cridats seguint l'ordre del llistat definitiu publicat a la web. És obligatori dur calçat de seguretat.

04/06/2019 Els resultats provisionals dels exàmens pràctics (pel borsí de feina temporal d'operaris/ies 2018) es publiquen a la web de l'EFM i es tindran 3 dies laborables, per a revisió i reclamació, la qual es realitzarà a la seu de l'EFMSA (Camí de Jesús, 2, Palma) amb sol·licitud prèvia. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

04/06/2019 Els resultats provisionals dels exàmens d'informàtica (pel borsí de feina temporal d'Administratiu/va 2018) es publiquen a la web de l'EFM i es tindran 3 dies laborables, per a revisió i reclamació, la qual es realitzarà a la seu de l'EFMSA (Camí de Jesús, 2, Palma) amb sol·licitud prèvia. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

10/06/2019 Transcorregut el termini de tres dies laborables per la revisió i reclamació dels exàmens pràctics d'informàtica, es publiquen els resultats definitius. Pròximament es valoraran els mèrits aportats i es publicarà la referida valoració.

10/06/2019 Transcorregut el termini de tres dies laborables per la revisió i reclamació dels exàmens pràctics d'operari/ies de cementiri, es publiquen els resultats definitius. Pròximament es valoraran els mèrits aportats i es publicarà la referida valoració.

11/06/2019 prova pràctica per accedir a la borsa d'operaris/ies del departament de serveis funeraris, convocada pel divendres 12 de juliol a les 9 hores, en les dependències del Tanatori de Bon Sosec, (Carretera Palma - Inca, km 7,5- 07141 Marratxí). Les proves es podran realitzar amb difunts reials o símils i es podrà demanar qualsevol assumpte pràctic que preveu l'annex III (Disposició 1220 del BOE núm. 32 de 2014 - BOE.es, de 6 de febrer de 2014) relatiu al certificat de professionalitat d'operacions en serveis funeraris codi SSCI0412.

13/06/2019 Conclosa la valoració de mèrits, dels aspirants al borsí d'administratius/ves, es publica la valoració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació.

13/06/2019 Conclosa la valoració de mèrits, dels aspirants al borsí d'operaris/ies de cementiri, es publica la valoració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació.

19/06/2019 Conclòs el termini d'al·legacions, en relació a la valoració provisional dels mèrits, dels aspirants al borsí d'operaris/ies de cementiri, es publica la valoració definitiva dels mateixos.
19/06/2019 Conclòs el termini d'al·legacions, en relació a la valoració provisional dels mèrits, dels aspirants al borsí d'administratius/ves, es publica la valoració definitiva dels mateixos.

20/06/2019 Es publica el llistat provisional de la borsa d'aspirants del borsí de feina temporal d'Administratiu/va i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació.
20/06/2019 Es publica el llistat provisional de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris/ies cementiri i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació

25/06/2019 Es publica el llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'administratiu/va. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació.
25/06/2019 Es publica el llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris/es cementiri. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació.

04/07/2019 Prova pràctica per accedir a la borsa d'operaris/ies del departament de serveis funeraris, convocada pel divendres 12 de juliol, en les dependències del Tanatori de Bon Sosec, (Carretera Palma - Inca, km 7,5- 07141 Marratxí). Per tal d'agilitzar la prova i per major comoditat dels aspirants, es publica llistat dels aspirants amb assignació d'hora per realitzar la prova. S'agrairia confirmació d'assistència (ngimenez@efm.es) abans del dimecres 10 de juliol de 2019. Si el dia de la prova hi ha qualsevol impediment o retràs s'agrairia telefonar al 971.60.49.52.

16/07/2019 Els resultats provisionals dels exàmens pràctics (pel borsí de feina temporal d'operaris/ies del departament de serveis funeraris 2018) es publiquen a la web de l'EFM i es tindran 3 dies laborables, per a revisió i reclamació, la qual es realitzarà a la seu de l'EFMSA (Camí de Jesús, 2, Palma) amb sol·licitud prèvia. Transcorregut aquest termini, se'n publicaran els resultats definitius.

22/07/2019 Transcorregut el termini de tres dies laborables per la revisió i reclamació dels exàmens pràctics d'operari/ies de funerària, es publiquen els resultats definitius. Pròximament es valoraran els mèrits aportats i es publicarà la referida valoració.

22/07/2019 Conclosa la valoració de mèrits, dels aspirants al borsí d'operaris/ies de funerària, es publica la valoració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació.

26/07/2019 Conclòs el termini d'al·legacions, en relació a la valoració provisional dels mèrits, dels aspirants al borsí d'operaris/ies de funerària, es publica la valoració definitiva dels mateixos.

26/07/2019 Es publica el llistat provisional de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris/ies de funerària i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació.

01/08/2019 Es publica el llistat definitiu de la borsa d'aspirants al borsí de feina temporal d'operaris funerària. Segons les necessitats de l'EFMSA es realitzarà reconeixement mèdic previ a la contractació.

20/04/2021 D'acord amb l'article 31.5 del Conveni Col·lectiu de l'EFMSA, es concedeix un termini de tres dies hàbils (21/04/2021, 22/04/2021 i 23/04/2021), a totes les persones integrants del llistat definitiu del borsí de feina temporal de 2018 (administratius/ves, operaris/ies de funerària i operaris/ies de cementeri) per tal que aportin la documentació pertinent (documentació prevista a la Fase 2. Mèrits de la corresponent convocatòria de proves per fer la rebaremació anual)
El lloc de presentació de la referida documentació serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis, 07011 Palma - Horari: 09:00 a 14:00h).

18/05/2021 Operaris/es Cementeri - Conclosa la revaloració dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'operaris/ies de cementiri, es publica la revaloració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió ireclamació. El termini finalitza el dia 21/05/2021 a les 14:00 h. El lloc depresentació de la referida reclamació, única i exclusivament, serà el registrede l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2 - 1 pis - 07011 Palma Horari: de09:00 a 14:00h). 

18/05/2021 Operaris/es Funeraria - Conclosa la revaloració dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'operaris/ies de funerària, es publica la revaloració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió ireclamació. El termini finalitza el dia 21/05/2021 a les14:00 h. El lloc de presentació de la referida reclamació, única i exclusivament, serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2- 1 pis - 07011 Palma Horari: de 09:00 a 14:00h). 

18/05/2021 Administratiu/va - Conclosa la revaloració dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'administratiu/va, es publica la revaloració provisional dels mateixos i es tindran tres dies laborables per a revisió i reclamació. El termini finalitza el dia 21/05/2021 a les14:00 h. El lloc de presentació de la referida reclamació, única iexclusivament, serà el registre de l'EFM (Dpt. de Secretaria, Camí de Jesús, 2- 1 pis - 07011 Palma Horari: de 09:00 a 14:00h). 

21/06/2021 Administratiu/va - Es publica la revaloració definitiva dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'administratiu/va.

21/06/2021 Operaris/es Cementiri - Es publica la revaloració definitiva dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'operaris/ies de cementiri.

21/06/2021 Operaris/es Funeraria - Es publica la revaloració definitiva dels mèrits, del personal del borsí de feina temporal d'operaris/ies de funerària.

Documents

Llistat definitiu de revaloració de mèrits del personal del borsí de feina temporal administratiu/va Resultats definitius exàmens informàtica d'administratiu/iva Llistat definitiu de revaloració de mèrits del personal del borsí de feina temporal operari-es funeraria Llistat definitiu de revaloració de mèrits del personal del borsí de feina temporal operari-es cementiri Resultats definitius exàmens pràctics d'operari/a Resultat provisional proves teòriques d'aspirants APTES i NO APTES del borsí de feina temporal d'OPERARI Llistat definitiu proves teòriques d'aspirants APTES i NO APTES del borsí de feina temporal d'ADMINISTRATIU/VA Llistat definitiu proves teòriques d'aspirants APTES i NO APTES del borsí de feina temporal d'OPERARI/A Resultat provisional proves teòriques d'aspirants APTES i NO APTES del borsí de feina temporal d'ADMINISTRATIU/VA Estatuts EFM Sol·licitud d'admissió borsa feina operari/a Llistat provisional final dels aspirants al borsí d'operari/a de cementeri Llista provisional de revaloració de mèrits del personal del borsí de feina temporal d'operaris-es de cementeri Reglament Cementeris Sol·licitud d'admissió borsa de feina oficial primera administratiu/va Llista provisional de revaloració de mèrits del personal del borsí de feina temporal d'operaris-es de funerària Convocatòria proves selectives d'ingrés de personal oficial administratiu/va i operari/a a l'EFM Llistat provisional final dels aspirants al borsí d'administratiu/va Llista provisional de revaloració de mèrits del personal del borsí de feina temporal d'Administratiu-va Llistat provisional d'admesos i exclosos (no de merits) del Borsí de feina temporal d'Operari 2018 Horaris exàmen pràctic operari funerari Llistat definitiu de mèrits dels aspirants al borsí d'operari/a de cementeri Llistat definitiu de mèrits dels aspirants al borsí d'administratiu/va Decret 11.2018 que regula exercici sanitat mortuòria Llistat provisional d'admesos i exclosos (no de merits) del Borsí de feina temporal d'Administratiu 2018 Valoració definitiu mèrits dels aspirants al borsí de funeraria Llistat provisional final dels aspirants al borsí de funeraria Llistat provisional proves pràctiques dels aspirants a la borsa d'operari/a de funeraria Llistat definitiu admesos i exclosos per fer la prova teòrica per accedir a la borsa d'operari/a Llistat definitiu admesos i exclosos per fer la prova teòrica per accedir a la borsa d'oficial administratiu/va Llistat definitiu final dels aspirants al borsí de funeraria Tarifes 2019 BOIB Acta comissió tècnica valoració borsins Descripció de les proves teòriques Llistat definitiu final dels aspirants al borsí d'administratiu/va Llistat definitiu final dels aspirants al borsí d'operari/a de cementeri Acord Consell d'Administració borsins Resultats provisionals dels exàmens pràctics d'operari/a Resultats provisionals exàmens informàtica d'administratiu/iva Horaris exàmen informàtic Llistat definitiu proves pràctiques dels aspirants a la borsa d'operari/a de funeraria Valoració de mèrits aspirants al borsí d'administratius/ves Valoració provisional de mèrits dels aspirants al borsí de funeraria Valoració de mèrits aspirants al borsí d'operari/a de cementeri

Data darrera modificació: 13 de març de 2023